COVID-19 – Úrad práce Info


ÚRAD PRÁCE V ROŽŇAVE

Dohodnuté termíny (kontakty na úrade) sa rušia. O novom termíne bude klient informovaný telefonicky, mailom alebo poštou. Klienti nebudú sankcionovaní za nedostavenie sa v dohodnutom termíne.

Doručenie osobne na úrad žiadame obmedziť len na doklady potrebné k výplate dávok, ktoré budú preberané v podateľni úradu.

Pri doručovaní písomností žiadame uprednostniť doručovanie mailom, poštou.

S pozdravom a želaním pevného zdravia

Ing. Helena Elexová
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF ÚPSVaR Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Telefónny kontakt: 058/2440 210
IP 580 210