Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti


Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali
členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022
do odvolania:
a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu,
b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté
dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách,
c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19.
mája 2022 do 30. júna 2022,
d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné
kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.
e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne
nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a
požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.
V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6.
2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.